نظریه‌های ارزش اضافی
نوشتن دیدگاه

گزارش ترجمه‌ی «نظریه‌های ارزش اضافی»

طرح ترجمه‌ی «نظریه‌های ارزش اضافی»

توضیح مترجم: شیوه‌ی کار چنین خواهد بود که پس از انتشار هر قطعه و در فاصله‌ی انتشار تا قطعه‌ی بعد، همه‌ی اشاره‌ها، یادآوری‌ها، انتقادها و به‌ویژه تصحیح‌ها و پیشنهادهایی که از راه‌های مختلف (کامنت‌ها در سایت، در رسانه‌های دیگرِ «نقد»، ایمیل یا هر طریق دیگر) به‌دست مترجم رسیده‌اند، پس از ارزیابی در متنِ ترجمه‌شده وارد و اِعمال می‌شوند. به این ترتیب پس از انتشار قطعه‌ی نخست، هربار متنِ ویرایش‌شده‌ی ترجمه‌ی قطعه(ها)ی پیشین، به‌نحوی که تغییرات قابل رؤیت باشند، ضمیمه خواهد شد. هم‌چنین در گزارشی جداگانه فهرستی از روایت‌های گوناگون، همراه با نام افرادی که در تغییر و بهسازی آن دخیل بوده‌اند، ارائه می‌شوند. این گزارش همواره در دسترس است و به ترتیب تکمیل خواهد شد. بدیهی است که به‌ناگزیر، کار ارزیابی پیشنهادها به‌عهده‌ی مترجم خواهد ماند و از این‌طریق مسئولیت نهایی ترجمه را نیز بر‌عهده خواهد گرفت؛ اما این شیوه‌ی کار، اگر با موفقیت همراه شود، تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر بهبود کیفیت ترجمه خواهد داشت.(ک.خ.)

 

.

7 دی 1400 :

با سپاس از رفقا بهجت نیشابوری، م. بیگی و کاووس بهزادی. نسخه‌‌‌‌ی ویرایش‌‌های پیشنهاد شده، شامل پیشنهاد‌های ایشان را نیز، می توان در فایل‌های‌:

gesamt-mehrwert-theorie-kb-report

mehrwert-theorie-01-21-01-report

یافت.

 

12 آذر 1400 :

با سپاس از رفیق بهجت نیشابوری. نسخه‌‌‌‌ی ویرایش‌‌های پیشنهاد شده‌ی ایشان را می‌توان در فایل‌‌:

mehrwert-theorie-01-20-01-report

یافت.

 

14 آبان 1400 :

با سپاس از رفقا بهجت نیشابوری، م. بیگی و کاووس بهزادی. نسخه‌‌‌‌ی ویرایش‌‌های پیشنهاد شده، شامل پیشنهاد‌های ایشان را نیز، می توان در فایل‌های‌:

gesamt-mehrwert-theorie-kb-report

mehrwert-theorie-01-19-01-report

یافت.

20 مهر 1400 :

با سپاس از رفقا بهجت نیشابوری، م. بیگی و کاووس بهزادی. نسخه‌‌‌‌ی ویرایش‌‌های پیشنهاد شده، شامل پیشنهاد‌های ایشان را نیز، می توان در فایل‌های‌:

gesamt-mehrwert-theorie-kb-report

mehrwert-theorie-01-18-01-report

یافت.

20 شهریور 1400 :

با سپاس از رفیق بهجت نیشابوری. نسخه‌‌‌‌ی ویرایش‌‌ پیشنهاد شده ایشان را می توان در فایل‌‌:

mehrwert-theorie-01-16-01-report

یافت.

9 شهریور 1400 :

با سپاس از رفقا بهجت نیشابوری و کاووس بهزادی. نسخه‌‌‌‌ی ویرایش‌‌های پیشنهاد شده، شامل پیشنهاد‌های ایشان را نیز، می توان در فایل‌های‌:

gesamt-mehrwert-theorie-kb-report

mehrwert-theorie-01-15-01-report

یافت.

20 مرداد 1400 :

با سپاس از رفقا بهجت نیشابوری، م. بیگی و کاووس بهزادی. نسخه‌‌‌‌ی ویرایش‌‌های پیشنهاد شده، شامل پیشنهاد‌های ایشان را نیز، می توان در فایل‌های‌:

gesamt-mehrwert-theorie-kb-report

mehrwert-theorie-01-14-01-report

یافت.

25 تیر 1400 :

با سپاس از رفیق بهجت نیشابوری. نسخه‌‌‌ی ویرایش‌‌های پیشنهاد شده، شامل پیشنهاد‌های ایشان را نیز، می توان در فایل‌:

mehrwert-theorie-01-13-01-report

یافت.

9 تیر 1400 :

با سپاس از رفقا بهجت نیشابوری و  م. بیگی. نسخه‌‌‌ی ویرایش‌‌های پیشنهاد شده، شامل پیشنهاد‌های آنها را نیز، می توان در فایل‌:

mehrwert-theorie-01-12-01-report

یافت.

16 خرداد1400:

با سپاس از رفقا بهجت نیشابوری و  م. بیگی. نسخه‌‌‌ی ویرایش‌‌های پیشنهاد شده، شامل پیشنهاد‌های آنها را نیز، می توان در فایل‌:

mehrwert-theorie-01-11-01-report

یافت.

24 اردیبهشت 1400:

با سپاس از رفقا بهجت نیشابوری و  م. بیگی. نسخه‌‌‌ی ویرایش‌‌های پیشنهاد شده، شامل پیشنهاد‌های آنها را نیز، می توان در فایل‌:

mehrwert-theorie-01-10-01-report

یافت.

19 اردیبهشت 1400:

با سپاس از رفیق کاووس بهزادی. نسخه‌‌‌ی ویرایش‌‌های پیشنهاد شده را می توان در فایل‌:

gesamt-mehrwert-theorie-kb-report

یافت.

 

22 فروردین 1400:

با سپاس از رفقا بهجت نیشابوری و  م. بیگی. نسخه‌‌‌ی ویرایش‌‌های پیشنهاد شده، شامل پیشنهاد‌های آنها را نیز، می توان در فایل‌:

mehrwert-theorie-01-08-01-report

یافت.

5 دی1399:

با سپاس از رفیق م. بیگی. نسخه‌‌های ویرایش‌‌های پیشنهاد شده، شامل پیشنهاد‌های ایشان را نیز، می توان در فایل‌:

mehrwert-01-05-01-ed

یافت.

14 آذر1399:

با سپاس از رفیق م. بیگی. نسخه‌‌های ویرایش‌‌های پیشنهاد شده، شامل پیشنهاد‌های ایشان را نیز، می توان در فایل‌های:

mehrwert-01-03-02-ed

mehrwert-01-04-01-ed

یافت.

5 آبان 1399:

با سپاس از رفیق بیژن، نسخه‌ی ویرایش‌های پیشنهادی ایشان را می توان در فایل

mehrwert-theorie-01-03-01-ed

24 مهر 1399:

با سپاس از رفیق بیژن، نسخه‌ی ویرایش‌های پیشنهادی ایشان را می توان در فایل

mehrwert-theorie-01-02-02-ed

 دید. برخی از پیشنهادها در نسخه‌ی نهایی  و متن کامل ترجمه وارد شده اند.

22 مهر 1399:

کیوان مهتدی در پاسخ به توییت «پیشنهادی به حلقه‌های کار مطالعاتی و نظری»، نوشته است:

«سلام و ممنون بابت کار ارزشمندی که انجام می‌دهید.  اگر امکانش باشد علاوه بر معرفی فعلی و متن کتاب، یک طرح درس پیشنهادی نیز در اختیار قرار گیرد چهارچوب منسجم تری برای جمع خوانی آن (به ویژه برای ما که برای نخستین بار با این متن مواجه می‌شویم ) فراهم می‌کند.»

دوستان دیگری نیز پرسش او را تکرار و بر آن تاکید کرده‌اند.

یادداشتی با عنوان «ایده‌هایی برای جمع‌خوانی «نظریه‌ها…» | پیرامون مطالعه‌ی «نظریه‌های ارزش اضافی» » تلاشی است برای پاسخی مقدماتی و بسیار کوتاه به این پرسش.

7 مهر 1399:

شیوه‌ی کار:

شیوه‌ی کار چنین خواهد بود که پس از انتشار هر قطعه و در فاصله‌ی انتشار تا قطعه‌ی بعد، همه‌ی اشاره‌ها، یادآوری‌ها، انتقادها و به‌ویژه تصحیح‌ها و پیشنهادهایی که از راه‌های مختلف (کامنت‌ها در سایت، در رسانه‌های دیگرِ «نقد»، ایمیل یا هر طریق دیگر) به‌دست مترجم رسیده‌اند، پس از ارزیابی در متنِ ترجمه‌شده وارد و اِعمال می‌شوند. به این ترتیب پس از انتشار قطعه‌ی نخست، هربار متنِ ویرایش‌شده‌ی ترجمه‌ی قطعه(ها)ی پیشین، به‌نحوی که تغییرات قابل رؤیت باشند، ضمیمه خواهد شد. هم‌چنین در گزارشی جداگانه فهرستی از روایت‌های گوناگون، همراه با نام افرادی که در تغییر و بهسازی آن دخیل بوده‌اند، ارائه می‌شوند. این گزارش همواره در دسترس است و به ترتیب تکمیل خواهد شد. بدیهی است که به‌ناگزیر، کار ارزیابی پیشنهادها به‌عهده‌ی مترجم خواهد ماند و از این‌طریق مسئولیت نهایی ترجمه را نیز بر‌عهده خواهد گرفت؛ اما این شیوه‌ی کار، اگر با موفقیت همراه شود، تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر بهبود کیفیت ترجمه خواهد داشت.

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.