تماس

 ارسال مقالات به «نقد» با پست الکترونیکی:

 naghd.site@gmail.com

انتشار مطالبی که پیش‌تر در رسانه‌های دیگر منتشر شده‌اند یا همزمان به رسانه‌های مختلف ارسال می‌شوند، در «نقد» ممکن نیست.

بدیهی است که نشانی ایمیل خوانندگان منتشر نخواهد شد. با این حال لازم است امکان تماس از طریق ایمیل موجود باشد، زیرا در مواردی پاسخ مستقیم به یک نامه یا فرستنده‌ی یک کامنت ضرورت دارد. ما به نویسنده‌ی کامنت‌هایی که منتشر نمی‌شوند، پاسخی مستقیم خواهیم داد.

در مورد «کامنت»ها:

با استقبال از نکاتی که خوانندگان پیرامون مطالب منتشر شده طرح می‌کنند و با خوشحالی از گفتگویی که پیرامون آنها شکل می‌گیرد، «نقد» با کمال میل همه‌ی «کامنت»‌ها را بدون تغییر یا ویرایش، جز در دو مورد منتشر می‌کند:

الف) متن‌هایی که لحن و زیان آنها از مرزهای گفتگویی محترمانه و شایسته‌ی ارج نویسندگان و خوانندگان، حتی از مزرهای مرسوم مشاجره‌ی سیاسی و نظری، خارج می شود؛

ب) متن‌هایی که علیرغم مضمون و زبان پذیرفتنی آنها،  انتشارشان در یک رسانه‌ی عمومی و قابل دسترسی همگان، ممکن است مرزهای سیاسی و امنیتی ضروری را مخدوش کند. در این مورد، اگر امکان تماس مستقیمی با نویسنده موجود باشد، علل عدم انتشار آن به او اطلاع داده خواهد شد.

نقد در فیس بوک:

https://www.facebook.com/naghd.site

نقد در تلگرام:

https://t.me/naghd_com

نقد در تویتر:

@Naghd_site

نقد در اینستاگرام:

Naghd_com