All posts tagged: سیاوش امجدی

سَمَن‌ها به‌منزله‌ی آمران و واسطه‌های قتل ستم‌دیدگان

سَمَن‌ها به‌منزله‌ی آمران و واسطه‌های قتل ستم‌دیدگان


نوشته‌ی: سیاوش امجدی


سَمَن‌ها در شکل انسجام‌یافته‌ی خود ماهیتاً در سه زمان مشخص وارد نزاع طبقاتی می‌شوند: پیش از وقوع، در هنگام وقوع، و پس از وقوع پیش‌رَفت. در هر یک از این مراحل سَمَن‌ها کارویژه‌های خاص خود را دارند؛ اما گاهاً تمایز این کارویژه‌ها چنان ناروشن است که غیرقابل‌تشخیص از هم می‌شوند. شکل‌دهی به چنین ریسمانِ زمانی‌ای صرفاً از طریق بیرون‌کشیدن منطق واقعیت و دگربار با بازگشت به سطح دیگری از واقعیت، ممکن می‌شود.