All posts tagged: اکولوژی

آزمون زیست اشتراکی آلترناتیو

آزمون زیست اشتراکی آلترناتیو


نوشته‌ی: سمیه رستم پور


به دنبال آغاز عملیات پلیس در منطقه‌ی زاد نیز، اکثر جریان‌های چپ فرانسه و گروه‌های آلترناتیو در حمایت از مردم این منطقه و جنبش ضدسرمایه‌داری موجود در زاد بسیج شده‌اند. حامیان زیادی نیز از سایر کشورهای اروپایی از جمله بلژیک، آلمان، اسپانیا و انگلیس برای همبستگی با زادیست‌ها در محل حاضر شده‌اند.